News & Events

September 7, 2018

Schedule adjustment in 1­st semester, academic year 2018 – 2019

ANNOUNCEMENT About schedule adjustment in 1­st semester, academic year 2018 – 2019 The Office of Academic Affairs would like to inform all students about registration schedule […]
September 5, 2018

ADD DROP SEMESTER 1 2018 – 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018 – 2019.   Phòng Đào Tạo Đại học thông báo đến […]
July 27, 2018

ANNOUNCEMENT THESIS INFORMATION SESSION SEMESTER 1 2018 – 2019